Referenties gebruikt in deze studie

Referenties

GUM Referenties

GUM Referenties

De lijst van Referenties is in twee delen opgesplitst. Het eerste deel van de lijst van Referenties is door de schrijver van het boek Geen Uitstel Meer, Ds. Wim Embregts, gebruikt. Het tweede deel is door Hans van Wingerden gebruikt voor deze site.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Alle Voetnoten, die de schrijver in zijn boek heeft opgenomen, zijn per hoofdstuk terug te vinden op de pagina: Voetnoten

De boeken / artikelen in de lijst van Referenties die gemarkeerd zijn met een * zijn in het boek Geen Uitstel Meer door de schrijver gebruikt.

 

Referenties Boek letter A
Schrijver beginletter A Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
H. Aldersmith The fulness of the nations, reprint of the 2nd ed. (1898), London, The Marshall Press Ltd. 1945 192
H. Alford The Greek Testament, 4 vols., Moody Press, Chicago, 1958
* M.A. Alt Bijbelstudie voorzelfonderricht, 2e dr., Vet. Pinksterzending, Velp, 1968 725
Ambassador College Our polluted planet, Ambassador College Press, Pasadena, California, 1970 78
Ambassador College De sleutel tot het boek Openbaring, Ambassador College, (U.K.) Ltd. 1972 12
Apocriefe Boeken Volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgave van Jacob en Pieter Keur, Kok, Kampen, 1958, 2 dln. 256
156
H.W. en G.T. Armstrong De ideale wereld van morgen, Ambassador College (U.K.) Ltd., 1969 125
* W.H.G. Armytage Heavens below, Utopian experiments in England 1560-1960, Routledge and Kegan Paul, London, 1961, 458 458
U. Asendorf Der jüngste Tag, Weltende and Gegenwart, Stundenbuch 33, Furche-Verlag, Hamburg 1964 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter B
Schrijver beginletter B Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
C.B. De Opstanding uit de dooden en der dooden, J.L.A. De Laive, Amsterdam, 1894 78
Drs. H. de Baar De Bijbel over de wederkomst van Christus, Romen en Zonen, Roermond en Maaseik, 1961 115
Prof Dr. H.W. Bähr Actueel bestek, visie op heden en toekomst van wetenschap en techniek, de Toorts, Haarlem, 1972 262
* H. Bakels Nieuwtestamentiche Apocriefen, Wereld-Bibliotheek, 1922/23, 2 dln. 416
354
Dr. J.T. Bakker Eschatologische prediking bij Luther, Kok, Kampen, 1964 105
K. van Balen De gemeente in de eindtijd, 1974 20
* Dr. J.M.S. Baljon Commentaar op de Openbaring van Johannes, Van Boekhoven, Utrecht, 1908 230
Emil A. Balliet and
Morris Cerullo
Who will win the war in the Middle-East?, Morris Cerullo World Evangelism, San Diego, California, 1970 60
P. Bander Nog drie Pausen? Amboboeken, Bilthoven, 1970 87
M. Bartholdy Bruder Michael, Evangelische Verlagsanstalt, Berlin, 1949 118
L.S. Baumann Time of Jacob’s Trouble, 4th ed., Long Beach, California 139
* Prof. Dr. J.H. Bavinck En voort wentelen de eeuwen, gedachten over her boek der Openbaring van Johannes, 2e dr., Zomer en Keuning, Wageningen, z.j. 233
M. Baxter Forty future wonders, 14th ed. London, z.j. (1st ed. 1866) 544
W.E. Biederwolf The Millennium Bible, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 2nd printing, 1966 728
* W.E.B(lackstone) Jezus komt, 2e uitgave, Belgische Evangelische Zending, Brussel, 1925 280
Mme M. Blocher Hoe laat is het op de klok van Israel? Kracht van Omhoog, Bloemendaal, 1957 96
Arthur E. Bloomfield *All things new, the prophecies of Revelation explained, Bethany Fellowship Inc., Minn., Minnesota, 8th printing, 1971 335
Arthur E. Bloomfield The end of the days, the prophecies of Daniel explai­ned, Bethany Fellowship Inc., Minn., Minnesota, 1961 279
Arthur E. Bloomfield Signs of His co­ming, a study of the Olivet discourse, Bethany Fellowship Inc., Minn., Min­nesota, 6th printing, 1968 160
Charles J.T. Böhm Schaduw en licht in den tegenwoordigen toestand der kerk, Nolet en Zoon, Utrecht, 1860 362
Dr. R. Boon Op zoek naar de identiteit van de kerk, Callenbach, Nijkerk, 1970 202
G.Bos Kolonisten van den hemel. verkla­ring van Openbaring 1-3, Daamen, Den Haag, 1940 173
* Ds. D.A. v.d. Bosch 666, Het getal eens menschen, 2e druk, Zomer en Keuning, Wageningen, 1945/46 111
Frank M. Boyd Ages and dispensations, Gospel Publishing House, Springfield, Missouri, 1955 112
Frank M. Boyd Prophetic light, 2 books, Berean School of the Bible, Springfield, Missouri, 1964
73
91
Frank M. Boyd *Studies in the Revela­tion of Jesus Christ, 3 books, Gospel Publishing House, Springfield, Mis­souri, 1950 87
86
87
W. à Brakel Logikè Latreia, dat is Redelijke Godsdienst (gedeelte Verklaring van de Openbaring aan Johannes), D. Donner, 1894 206
W.M. Branham De zeven gemeente-tijd­perken, Ned. Printing N.V., Den Haag, z.j. 359
* J.E. van den Brink De gemeente in de eindtijd, Kracht van Omhoog, Gor­kum, z.j. 380
R.D. Brinsmead En ik zag en zie, studie van de boeken Daniel en Openbaring in hun onderlinge samenhang, Stichting De Stem der Leken, ‘s-Gravenhage, z.j. 162
R Brockhaus Door het vuur, Beschou­wing over het boek Daniel, J.N. Voorhoeve, Den Haag, z.j. 176
* Dr. A.M. Brouwer Wereldeinde en wereldgericht, in het licht van de Bijbel, H.J. Paris, Amsterdam, 1928 160
Ch. Brütsch De goede tijding van het wereldeinde, Boekencentrum, ‘s-Gra­venhage, 1962 131
* J.J. Buskes Jr De laatste strijd, de Openbaring van Johannes, 2e druk, Bosch en Keuning, Baarn, 1941 264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter C
Schrijver beginletter C
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
* Christelijke Encyclopedic
* Christelijke Encyclopedic, 2e druk
A.C. Clarke Tasten in de toekomst, Prisma-boek 1015, Spectrum, 1964 221
* Clemens 1e brief aan de Corinthiers; 2e brief aan de Corinthiers
Dr. A.F.J. Klijn Apostolische Vaders, deel 2; Bosch en Kenning, Baarn, 1967
L. Coenen Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament, Brockhaus, 1970
L.R. Conradi De verborgenheid onthuld of de zeven zegelen verbroken, Interna­tionaal Tractaatgenootschap, Ham­burg etc., 1913 294
L.R. Conradi De ziener aan het hof te Babel of de wereldgeschiedenis in het licht van den Bijbel, 2e druk, Interna­tionaal Tractaatgenootschap, Den Haag etc., 1919 364
* Mr. Isaäc da Costa De apostel Johannes en zijne schriften, Gebroeders Kraay, Amsterdam, 1853
* W.A. Criswell, Ph.D. Expository ser­mons on Revelation, 5th printing, 1967, 5 vols., Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 184
184
214
189
183
Dr. R.W.M. Croughs Leven in de tus­sentijd, Gods heilplan en onze imitaties, Wever, Franeker, 1976
191
D. Crowley D.D. The soon coming of our Lord, Loizeaux Brothers, New York, 1960 176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter D
Schrijver beginletter D
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
J.A. Dahlin Prophetic truth for today, unveiling the end-time events, Beacon Publications, 5th printing, 1969 185
F.J. Dake Annotated Reference Bible, 2nd printing, Dake Bible Sales Inc., Atlanta, Georgia, 1965
L.D. Dale The lightning from the east, Wings of Life, Alcoa, Tenn., U.S.A., z.j. 128
* H. Dallmayr De zeven luchters, een reis door deApocalyps, J.J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1963 263
Dante Allighieri La Divina Commedia: ‘Hel, louteringsberg, paradijs’, vert­aling Dr. H.J. Boeken, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Am­sterdam, 1908, le en 2e druk 228
224
J.N. Darby De hoop van de gemeente van Christus, 2e druk, H.L. Heijkoop, Winschoten, z.j. 111
D. Davidson Through world chaos to cosmic Christ, The Covenant Publis­hing Cy Ltd., London, 1944 197
Th. Delleman Alles nieuw, over sterven, begraven en opstandingsleven, T. We­ver, Franeker, 1968 240
Dr. A. van Deursen Armageddon, de groote eindstrijd der volkeren, 2e druk, J.N. Voorhoeve, Den Haag, z.j. 47
Dr. K. Dijk Over de laatste dingen: deel 1: ‘tussen sterven en opstanding, deel2: het einde der eeuwen deel3: ‘de toekomst van Christus’, Kok, Kampen, 1951-1953 184
194
230
* Dr. K. Dijk Het rijk der duizendjaren, beschouwingen in het verleden en het heden over het duizendjarig rijk, Kok, Kampen, 1933 584
* J. van Dijk Paraphrase van het bock Openbaring, 2e druk, serie Paraphrase Heilige Schrift, Wever, Franeker, z.j. 166
Ds. F. Dijkema De Openbaring van Jo­hannes, in haar doel en betekenis voor dezen tijd beoordeeld, Van Holkema en Warendorf N.Y., Amsterdam, z.j. 16
* E. Dörschler De komende Christenver­volging, International Zendingsge­nootschap `sGravenhage, 1927 222
* Loyd C. Douglas De mantel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter E
Schrijver beginletter E
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
Dr. A.H. Edelkoort De Openbaring van Johannes, H. Veenman en Zo­nen, Wageningen, z.j. 219
Jonathan Edwards The Millennium, Westminster Standard, Gisborne, New Zealand, No. 34 36
Encyclopaedie van het Katholicisme, onder redaktie van Dr. E. Hendriks e.a., 1950, Paul Brand, Bussum
* Eusebius Pamphyh Kerkgeschiedenis, vertaling Dr. H.U. Meyboom, serie Oud-Christelijke Geschrifren in Ne­derlandse vertaling, Leiden, A.W. SijthofPs Uitg. Mij., 1908, 526 526
Christoffer Evans Jezus leeft en woont op Venus, Synopsis, Arbeiderspers, 1974 326

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter F
Schrijver beginletter F
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
* A. Falk Rönne In het voetspoor van Paulus, Callenbach, Nijkerk, 1967 240
* F.W. Farrar D.D., F.R.S. The early days of Christianity, Cassel, Petter, Galpin and Co., London, 1882, 2 Vols. 557
614
A.J. Ferris B.A. The Assyrian in Bible Prophecy, 1st ed., London, 1950 90
A.J. Ferris B.A. Daniel’s seventieth week, London, 1951 220
A.J. Ferris B.A. Deliverance from Russia, London, 1947 91
A.J. Ferris B.A. The Revelation unveiled, London, 1952 192
* Flavius Josephus Joodse oudheden, uit: Al de werken van Flavius Josephus, bew. Dr. W.A. Terwogt, J.P. Revers, Dordrecht, 1873
Robert Fleming Sleutel tot de Openba­ring van Johannes, of de opkomst en ondergang van het Pausdom, Uitgave Stichting Uitzicht, ‘s Gravenhage, 1965 96
* H.J. Forman Groote profetieen der menschheid, W. de Haan. Utrecht, z.j. 238
E. Fransen De verheerlijkte Immanuel wandelende in het midden van de Ze­ven Gouden Kandelaren zijner Duur­gekochte Gemeente Kortelijk Uitgebreid in een Tiental Leerredenen uit de Openbaringe Johannes, Gebr. HUGE, Rotterdam, z.j. 350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter G
Schrijver beginletter G
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
* J.M. Gärtner Het Morgenlicht van den Wereldsabbat en de dingen die voorbijgaan, Amsterdam, 1866 603
D.D. Glycola De toekomst en het einde uit de Apocalypse, z.j. 363
* F. Godet De Openbaring van Johannes, uit Bijbelstudiën over het Nieuwe Testament, Höveker en Zoon, 1876 91
S.D. Gordon Rustige gesprekken over de wederkomst van onzen Heer, 2e dr., De Olijftak, Dordrecht, z.j. 183
* H. Grattan Guinness D.D. The appro­aching end of the age viewed in the light of history, prophecy and science, by E.H. Horne, M.A. Morgan and Scott Ltd., London, z.j. 372
Dr. S. Greijdanus De Openbaring des Heren aan Johannes, Kok, Kampen, z.j. 333
W.J. Grier The momentous event, a dis­cussion of Scripture teaching on the se­cond advent, The Banner of Truth Trust, 1970 128
* Hugo de Groot Uytlegginge van eenige plaatsen des Nieuwen Testaments han­delende van den Antichrist, (1649)
* Dr. J.H. Gunning J.Hz. Het boek der toekomst, de Openbaring van Johannes voor degemeente des Heeren toegelicht, Kemink en zoon, Utrecht, 1900 446
D. Gutter Ziet Hij komt!, Uitg. He­breeuwse Evangelisatiever., Amster­dam, z.j. 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter H
Schrijver beginletter H
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
* Richard W. de Haan Antichrist and Armageddon, Radio Bible Class, Grand Rapids, Mich., U.S.A., 1968 32
Richard W. de Haan British-Israelism, Radio Bible Class, Grand Rapids, Mich., U.S.A., 1969 30
Richard W. de Haan Israel and Egypt in prophecy, Radio Bible Class, Grand Rapids, Mich., U.S.A., 1967 32
Richard W. de Haan The World’s last hope, Radio Bible Class, Grand Rapids, Mich., U.S.A., 1971 36
Richard W. de Haan Will the church go through the tribulation?, Radio Bible Class, Grand Rapids, Mich., U.S.A., 1967 32
Prof. D.W. Hadorn Das Tausendjährige Reich, Biblische Zeitfragen, herausge­geben von Friedrich Kropatscheck,. serie X, dl. 4, Runge, Berlin, 1915 40
* A. van Haemstede Geschiedenis der Martelaren, die om de getuigenis der Evangelische Waarheid hun bloed ge­stort hebben van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655, Naar den druk van 1671 door J.G.O.J.C. Schenk Brill, Doesburg, 1883 987
J.G. Hall Prophecy marches on, Revela­tion, 2nd ed., 1966, J.G. Hall, U.S.A. 152
Prof. Dr. A.H. de Hartog Openbaring van Johannes, Uitg. Mij. Holland, Amsterdam, 1935 315
Joh. de Heer De Antichrist, Zoeklicht­boekhandel, Driebergen, z.j. 44
Joh. de Heer De eindcrisis der volken in Armageddon, 5e druk, Zoeklicht­boekhandel, Rotterdam, z.j. 150
Joh. de Heer Het duizendjarig vrederijk, Zoeklicht-boekhandel, Zeist, 1934 398
Joh. de Heer Israëls herstel en terugkeer naar Palestina, 3e dr., Het Zoeklicht, Driebergen, 1961 40
Joh. de Heer Het Oostersche vraagstuk, 2e dr., Zoeklicht-boekhandel, Rot­terdam, z.j. 114
Joh. de Heer Het Romeinsche vraagstuk, Zoeklicht-boekhandel, Zeist, z.j. 108
* Joh. de Heer, J.A. Monsma De komende Koning, le en 2e druk, Het Zoeklicht, Driebergen, 1956/59
Prof. Dr. Karl Heim De wereldbeschou­wing van den Bijbel, nieuwe uitgave, Bosch en Kenning, Baarn, Libellense­rie 120/121/122, 1928/37 126
Rev. A. Henderson Pagan and Christian symbols, some studies in comparitive re­ligion, Skeffington and Son Ltd., London
J.A. Hendriks Het geheim der eeuwen, de weg naar het vrederijk, Kok, Kam­pen, 1955 495
H. Hentzepeter De twee voorwerelden, in betrekking gebragt tot de toekomen­de, waarmede alle Gods werken op deze aarde zullen zijn volbragt, tot bevesti­ging van de hope eener nabij zijndege­lukkige were/el, onder het bewind van Christus en de Zijnen, Wijnhoven Hendriksen, Rotterdam, 1839 68
Matthew Henry Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament, door M.H., derde druk, J.H. Kok, Kampen, z.j.
* Dr. V. Hepp De Antichrist, Kok, Kampen, 1919 282
H.L. Heijkoop De toekomst, volgens de profetieen van Gods Woord, H.L. Heijkoop, Winschoten, 1950 101
Rev. W. Percy Hicks, B.D. The worlds Saturday night, or is Christ coming soon?, Christian Herald Office, Lon­don, z.j. 30
* Hippolytus Weerlegging van alle kette­rijen, bew. door Dr. H.U. Meyboom, serie Oud-Christelijke Geschriften in Nederlandse vertaling, Sijfhoff, Lei­den, 1917
* Rev. Alex. Hislop The two Babylon, or the Papal worship proved to be the worship of Nimrod and his wife, Loi­zeaux Brothers, New York, 1944 330
J.W. Hodges Christ’s kingdom and co­ming, with an analysis of dispensatio­nalism, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 1957 247
H. Hoekstra De toekomst des Heeren, Kok, Kampen, 1902 220
* D. Hoffmann Das Buch Leviticus, 2 dln., Berlin, 1906
Dr. C.E. Hooykaas Zeven preken over de Openbaring van Johannes, De Tijd­stroom, Huis ter Heide, 1928 111
Henry D. Houghton Een nieuwe we­reld, nieuwe menschen, een nieuw tijd­perk, Kirberger en Kesper, Amster­dam, z.j. 48
A. Hübscher Die grosse Weissagung, Texte, Geschichte und Deutung der Prophezeiungen von den Biblischen Propheten bis auf unsere Zeit, Heime­ran Verlag, 1952 253
Robert Hughes Heaven and hell in wes­tern art, Weidenfeld and Nicholson, London, 1968 288
J.H. Hunting Israël, het wonder van deze eeuw, Stichting Vrienden van Is­rael, 1969 48
Kurt Hutten Die Glaubenswelt des Sektierers, Anspruch und Tragödie, Furche-Verlag, Hamburg, Stundenbuch 6, 1962 129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter I
Schrijver beginletter I
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
Ignatius Brief aan de Tralliërs,
Brief aan de Philadelphiers,
* Brief aan d
e Magnesiers,
* Brief aan Polycarpus,
Brief aan de Romeinen,
*
Brief aan de Ephesiers
Dr. A.F.J. Klijn Apostolische Vaders, Bosch en Keuning, Baarn, 1966
* Irenaeus Weerlegging en of vending der valschelijk dusgenaamde wetenschap (Contra haereses), bew. Dr. H.U. Meyboom, serie Oud Christelijke Geschriften, in Nederlandse Vert­aling, Sijthoff, Leiden, 1918
* H.A. Ironside Lectures on the book of Revelation, Loizeaux Brothers, Nep­tune New Jersey, 13th printing, 1973 (1st: 1920)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter J
Schrijver beginletter J
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
W.T.F. Jarrold Our great heritage, with its responsibilities, how and where to find the title-deeds, Revised ed. 1937, The Covenant Pub!. Co. Ltd. 372
J.A. de Jong As the water covers the sea; millennial expectations in the rise of Anglo-American Missions, 1640­-1810, Kok, Kampen, 1970 245
* J.E. Jungius De Verborgentheit der Laatste Tyden die aanstaande zijn, Ge­opent, in eene volgens den betoogtrant der Wiskundigen ingerigte Verklaaring van de twee eerste verssen van het XlV­de Hoofdstuk van den propbeet Zacha­rias, Zutphen, Amelis Jan van Hoorn, 1750 952
* Justinus Martyr Pleitrede voor de Christenen, gericht tot Antoninus Pius, Bew. Dr. J.A. Cramer, Serie Oud-­Christelijke Geschriften in Neder­landse vertaling, Sijthoff, Leiden, 1908

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter K
Schrijver beginletter K
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
* E. Kellerhals Een boek vol verborgenheden, de Openbaring van Johannes, Boekencentrum, ‘s-Gravenhage, 1962 101
J.N.D. Kelly Early Christian doctrines, 2nd ed., Harper and Row, New York etc., 1960 500
S. Kirban Your last goodbye, Salem Kir­ban Inc., Huntingdon Valley, Pen­na. 350
S. Kirban 666 Salem Kirban Inc., Huntingdon Val­ley, Penna. 275
S. Kirban Guide to survival, Salem Kir­ban Inc., Huntingdon Valley, Pen­na., 9 th printing, 1971 274
Dr. R. Klimsch De hemel, De Residen­tiebode N.V., ‘s-Gravenhage, z.j. 350
* Dr. A.F.J. Klijn Apostolische Vaders, Bosch en Keuning, Baarn, B.B.B.­reeks, 1966, 3 dln. 140
143
135
K. Kroon L’s voorlaatste geheim getoetst, L.r.v.-Blommendaal N.V., ‘s-Gra­venhage, 1972 104
Prof. A. Kuenen Het duizendjarig rijk, J.C. Loman Jr., Amsterdam, 1875 80
* Dr. A. Kuiper Van de voleinding, 4 de­len, Kok, Kampen, 1929/30 497
507
540
448
Prof. B.K. Kuiper De vier paarden uit Openbaring, Eerdmans-Sevensma Co., Grand Rapids, Mich., 1918 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter L
Schrijver beginletter L
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
Gerhart B. Ladner The idea of reform, its impact on Christian thougt and action in the age of the Fathers, rev. ed., 1967, Harper Torchbooks TB 149, Harper and Row, New York 561
* J.P. Lange Theologisches-homiletisches Bibelwerk, die Offenbarung des Johan­nes, Verlag von Velhagen und Klasing, Bielefeld and Leipzig, 1871 302
* Alfred Lapple De Apokalyps van Jo­hannes, boodschap aan de Christen­heid, H. Nelissen, Bilthoven, 1969 224
* Clarence Larkin Dispensational truth or God’s plan and purpose in the ages, 32nd printing, Rev. Cl. Larkin Est., Philadelphia, Pa., U.S.A. 176
* A.A. Leenhouts Een pascha voor Jah­weh, Stichting Getuigenis en Een­heid, Amsterdam, 1971 319
A.A. Leenhouts Mijn wraak is barmhar­tig, het kornende Karmelgericht — voor­spel en onderpand der voleinding, Stichting Getuigenis en Eenheid, Amsterdam, 1971 319
* Gordon Lindsay The book of Revela­tion made easy, The Voice of Healing Publishing Company, Dallas, Texas, 1961 513
* Gordon Lindsay The story of Daniel, Christ for the Nations, Dallas, Texas, 1969 155
Hal Lindsey De planet die aarde heette, Luitingh, Laren, 1972 187
Hal Lindsey Satan leeft onder ons, Novapres, Laren, 1972 222
* Hal Lindsey Op weg naar een nieuwe wereld, Novapres, Laren, 1973 271
Hal Lindsey De bevrijding van de pla­neetaarde, Novapres, Laren, 1974 211
Hal Lindsey De laatstegeneratie, No­vapres, Laren, 1976 205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter M
Schrijver beginletter M
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
Charles Mackay Extraordinary popular delusions and the madness of crowds, (naar de edities van 1841 en 1852), L.C. Page and Company, Boston, 1932 723
Dave Mac Pherson The incredible cover-up, the true story on the pre-trib raptu­re, Logos international, Plainfield, New Jersey, 1975 162
C.C. Martindale Princes of His people, I. The Apocalypse of St. John, Burns Oates and Washbourne Ltd., Lon­don, 1922 164
J. Masereeuw De gezichten Daniëls en der profeten of de geprofeteerde tijden ten einde, Groen en Zoon, Lei­den, z.j., (origineel 1825/26)
Rev. W. Masselink Het duizendjarig rijk, Meinema, Delft, 1932 241
Philip Mauro 666, Het getal des men­schen, 2e druk, Kampen, 1915 317
* Dennis Meadows Rapport van de Club van Rome, de grenzen aan de groei, Aula-pocket 500, Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1972 215
* Otto F.A. Meinardus The Christian Remains of the Seven Churches of the Apocalypse, The Biblical Archaeolo­gist, 1974, no. 3.
Arthur U. Michelson De Joden en Pale­stina in het licht van de profetie, He­breeuwse Evangelisatie Vereniging, Amsterdam, z.j. 55
Arthur U. Michelson Russia and Pale­stine in the light of prophecy, Los An­geles, Calif. 40
* M.S. en J.L. Miller Algemene Bijbelse Encyclopaedie, Servire, Den Haag, z.j.
* Dr. K.H. Miskotte Hoofdsom der his­torie, voordrachten over de visioenen van den Apostel Johannes, Callenbach, Nijkerk, 1945 457
* Dr. J.C. de Moor De hemel geopend de Openbaring van Johannes in leerre­denen verklaard, 3e druk, Kok, Kam­pen, 1926 447
Ds. A. Mooij Uit het Woord.
* Stichting Moria De komende computermaatschappij, bew. J.I. v. Baaren en Smit, Stichting Mona Amsterdam, 1976 46
Thomas Morus Utopia (vertaling Do­mela Nieuwenhuis), Van Looy, Am­sterdam, 1903 151
* H. Th. van Munster Zie, Hij komt met de wolken, de Openbaring aan Jo­hannes, S.P.J. Bakker, Amsterdam, 1946 251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter N
Schrijver beginletter N
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
Reginald T. Naish The midnight hour and after!, 7th ed., A. Sims, Toronto, Canada, 1928 244

 

 

 

.

Referenties Boek letter O
Schrijver beginletter O
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
* Onderwijs der twaalf
apostelen (Di­dache),
Dr. A.F.J. Klijn
Apostolische Vaders, Bosch en Kenning, Baarn, B.B.B.-reeks, 1967
J.J. van Oosterzee Stemmen van Patinas, leerredenen over de brieven aan de ze­ven gemeente van Klein-Azie, v.d. Meer en Verbruggen, Rotterdam, 1852 275
Openbaring van Johannes (apocrief)
Openbaring van Paulus (apocrief)
Openbaring van Mozes (apocrief)
Openbaring van Ezra (apocrief) Ante-Nicene Fathers, dl. VIII, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 1951
* Origenes Over de (hoofd)beginselen (der geloofsleer), bew. Dr. H.U. Meyboom, serie Oude Christelijke geschriften in Nederlandse vertaling, Sijthoff, Leiden 1921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter P
Schrijver beginletter P
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
* René Pache De komende Christus, No­vapres, Laren, 1968 431
Barton Payne The theology of the Ol­der Testament, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 7th printing, 1975 552
* J. Dwight Pentecost Things to come, a study in Biblical eschatology, Zonder­van, Grand Rapids, Michigan, 7th printing, 1970 633
W.A. Peterson Binnenkort, Eastwood, Australia, 4e uitgave, 1969 115
J.B. Phillips The book of Revelation, a new translation of theApocalypse, rev. ed. 1960, Fontanabooks 465R, Great Brittain 95
F.W. Pitt The Prophecies of Daniel Sim- plified, A.T.P.M., Pickering and Ing­lis, London and Glasgow, z.j. 61
E.X. Plainer Van paradijs tot paradijs, De Kandelaar, Arnhem, z.j. 372
Jean du Plessis Het einde der tijden, naar de voorspellingen van de Schrift, Heemstede, 1940 212
Prof. Dr. Fred L. Polak De toekomst is verleden tijd, cultuur-futuristische ver­kenningen, Uitg. Mij. W. de Haan, Utrecht, 1950, 2 delen 335+336
* Dr. A.F.J. Klijn * Polycarpus aan de Filippenzen, Apostolische Vaders, Bosch en Keuning, Baarn, B.B.B.­reeks, 1966.
* E. de Pressense Geschiedenis van de drie eerste eeuwen der Christelijk kerk, Kemink en Zoon, Utrecht, 1863, 2 delen 743+945
Dr. Lic. Hans Preuss DerAntichrist, (Biblische Zeit- and Streitfragen, heraus-gegeben von Prof. D. Kropat­schek), Verlag von Edwin Runge in Gr. Lichterfeld — Berlin, 1909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter R
Schrijver beginletter R
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
Dr. L.A. Rademaker Waar bleven de tien stammen van Israel? Het ant­woord van Bijbel en. Cheopspyramide, 4e druk, Servire, Den Haag, 1940 84
Dr. L.A. Rademaker De stenen spreken: vrede, Strengholt, Amsterdam, 1947 300
A.M. Rehwinkel De zondvloed, in het licht van de Bijbel, de geologie en de archeologie, 3e druk, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1972 268
Fritz Rienecker Das Schönste kommt noch, vom Leben nach dem Sterben, I. Zeugnisse aus Vergangenheit and Gegenwart,
Fritz Rienecker Das Leben nach dem Sterben auf Grund biblischer Forschungen, Verlag Sonne and Schild, Wuppertal, 1966 136+140
Joh. Rietdijk De toekomstder volkeren, z.j. 32
Joh. Rietdijk Het duizendjarig rijk, z.j. 40
Joh. Rietdijk De zeven gemeenten, kort overzicht van de profetische kerkge­schiedenis, De Vos-van Kleef, Ant­werpen, 1934 28
R.M. Riggs Dispensational studies, 2 books, Berean School of the Bible, 1963 64+76
H.W. Rinck Christus tussen de gouden kandelaars, Hoveker en Zoon, Amsterdam, 1879 173
Ds. A. Ringnalda De Openbaring van Johannes, 2e druk, Kok, Kampen, Boeketreeks no. 30, 1962 132
Alan Rogerson Miljoenen die nu leven zullen nooit sterven, een beschouwing over de Jehova’s getuigen, Bosch en Keuning, Baarn, 1971 220
George L. Rose. Tribulation till transla­tion, a harmonious compendium of prophecy and history of the past, the present and the future, viewed from the fundamental and the post-tribulation rapture standpoint, Rose Publishing Company, Glendale, Calif , 1943 286
* Dr. C. Rijnsdorp Gefascineerd door het laatste Bijbelboek, poging tot een mu­zische benadering, Oekumene-reeks, Bosch en Keuning, Baarn, 1975 109
C.C. Ryrie Dispensationalism today, Moody Press, Chigaco, 2nd printing, 1965, 221 p. 221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter S
Schrijver beginletter S
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
J.A. Salvage The Scroll of Time; or, epochs and dispensations of Scripture, Rouse, London, 1893 202
Erich Sauer Gott, Menschheit, and Ewigkeit, Verlag R. Brockhaus, Wup­pertal, 2e dr., 1955 202
Erich Sauer Het morgenrood der wereldredding, een wandeling door de Oud‑testamentische openbaringsgeschiedenis, Bijleveld, Utrecht, 1940 248
* Dr. Francis A. Schaeffer De dood over de stad, Buijten en Schipperheijn, Amssterdam, 1971 119
* Dr. Francis A. Schaeffer Milieuvervui­ling en de dood van de mens, de Christelijke visie op ecologic, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1973 109
* Drs. A.P. van Schaik De Openbaring van Johannes, vertaald en toegelicht, Romen, Roermond, 1971 (serie: Het Nieuwe Testament vertaald en toege­licht).
* Phillip Schaff Geschiedenis der Apost­olische Kerk, benevens eene algemeene inleiding op de kerkgeschiedenis, H.C.A. Campagne, Tiel, 1857 718
Dr. K. Schilder Wat is de hemel?, Kok, Kampen, 1935 350
Paul Schütz Charisma Hoffnung, von der Zukunft der Welt, Furche-Verlag, Hamburg, Stundenbuch 10, 1962 123
* E.F. Scott D.D The book of Revela­tion, 4th ed., Student Christian Mo­vements Press, London, 1941 191
* Walter Scott Exposition of the Revela­tion and prophetic outlines, 3rd ed., A. Holness, London, 1914 437
* Dr. J.A. Seiss De komende Christus, aangekondigd in het Bock der Openba­ring van Jezus Christus aan den H. Apostel Johannes, Evangelisatie-druk­kerij, Brussel, 1892, 2 delen 373+372
* Abba Hillel Silver A history of Messia­nic speculation in Israel, from the first through the seventieth centuries, Be­acon Press, Boston, 1959 268
M. Sipkes De toekomst des Heeren, of de leer der laatste dingen, Bulens, Win­terswijk, 1877 139
Dr. Oswald J. Smith Het profetische woord, J.A. Visser, Amsterdam, 1959 62
Uriah Smith Daniël en de Openbaring, zijnde eene verklaring, vers voor vers, van dit belangrijke gedeelte der Heilige Schrift, Sentinel Publishing Compa­ny, Cape Town, South Africa, 1907 694
* Dr. J. Soetendorp Ontmoetingen in ballingschap, De Haan, Hilversum/Zeist, 1964/65.
W. Solowjow De Antichrist, Lemnis­caat, Rotterdam, z.j. 42
Spade Regen Gemeenten De weder­komst van Jezus, tekenen der tijden, z.j. 42
F.L. Spratt Then shall the end come, Christ comes — the end comes, Picke­ring and Inglis., z.j. 48
Dr. P.A. van Stempvoort Waarheid en verbeelding rondom het Nieuwe Testa­ment, 2e druk, Callenbach, Nijkerk, 1956 165
O. Stockmayer De toebereiding der Ge­meente voor de wederkomst van Jezus Christus, Gebr. Hoving, Groningen, 1941 37
Dr. G.J. Streeder De prediking van de opstanding der doden in het Nieuwe Testament, Bosch en Keuning, Baarn, z.j. 232
J.F. Strombeck De komende hemelvaart aller gelovigen, Zoelichtboekhandel, Driebergen, 2e druk, 1970 127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter T
Schrijver beginletter T
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
* Louis T. Talbot The prophecies of Da­niël in the light of past, present and fu­ture events, Van Kampen Press, Whe­aton, Ill., 3rd ed., 1954 234
Louis T. Talbot God’s plan of the ages, a comprehensive view of God’s great plan from eternity to eternity, Eerdmans, Grand Papids, Mich., 1967 199
Corn. J.H. Theys Net boek Daniel, Ne­derland voor Jezus, z.j. 274
Two servants of Christ The computation of 666 and its relation to antichristian systems but having reference to a per­son, the coming antichrist, who is to be overthrown by the sun of righteousness, J. Nisbet and Co., London, 1891 398

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter U
Schrijver beginletter U
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
J. Urquhart Wonderen der profetie of wat hebben wij te gelooven?, 2e druk, De olijftak, Dordrecht, z.j. 184

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter V
Schrijver beginletter V
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
P.V. Een wonderbare schriftuerlijcke openbaringhe en verclaringe vant eynde des werelts ende duydelijcke aenwysing­he vant laetste jaer der selver, allen menschen tot waerschouwinghe, Abra­ham Migoen, Rotterdam, 1610 22
Ds. H. Veldkamp De geschriften van Jo­hannes, (Serie: De Bijbel en zijn boodschap), Jongbloed, Leeuwarden, 1952.
I. Velikovsky Werelden in botsing, Ankh-Hermes, Deventer, 4e dr., 1974 464
* Prof. Dr. P. Verhoef Die dag van die Here, Van Keulen, Den Haag (Exege­tica-reeks), 1956, 96 p. 96
H. Verweij De komende Messias, wereld en welzijn in profetisch perspectief Kok, Kampen, 1971 104
* H. Verweij Ik ben die Ik ben, eigentijd­se en futuristische begrippen van de Bijbel. Een antwoord op ontmythologisering en secularisatie, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1968 439
* Victorinus Commentaar op de Openbaring van de gezegende Johannes, Ante Nicene Fathers, deel VIII, Eerd­mans, Grand Rapids, Mich.
* W.E. Vine An expository dictionary of New Testaments Words, Fleming H. Revell Company, Old Tappan, New Jersey, 17th impression, 1966
J. Vink Het boek der Openbaring, (Serie: Hoe lees ik de Bijbel), Elsevier, Brus­sel 1963.
* Dr. A.J. Visser De Openbaring van Jo­hannes, (Serie: de prediking van het Nieuwe Testament), Callenbach, Nijkerk, 1965.
* H.C. Voorhoeve Jzn.. Beschouwing over de Openbaring, 5e druk, Mede­ma, Apeldoorn, 1969 348
* H.C. Voorhoeve Jzn. De toekomst on­zes Heeren Jezus Christus en de daarmee in verband staande gebeurtenissen, 8e druk, Voorhoeve, Den Haag, 1922 166
A. Vrolijk Het boek der Openbaring, te­vens gezien in het licht der historie, 1950 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter W
Schrijver beginletter W
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
* Dr. C. v.d. Waal Openbaring van Je­zus Christus, De Vuurbaak, 1971 294
Leslie D. Weatherhead After death, a popular statement of the modern Chris­tian view of the life beyond the grave, Epworth Press, London, 5th ed., 1935 192
* Ds. A. van de Weg Daniël (Serie: De Bijbel en zijn boodschap), Jongbloed, Leeuwarden, 1958.
* Dr. W.M.L. de Wette Kurze Erklärung der Offenbarung Johannis, Weid­mann’sche Buchhandlung, Leipzig, 1848 207
* Simon Wiesenthal Zeilen der hoop, de geheime missie van Christoffel Colum­bus, Becht’s Uitg. Mij., Amsterdam, z.j. 232
David Wilkerson Het Visioen, Uitgave: Nederland voor Jezus, z.j. 30
Drs. J. Willemze De Openbaring van Jo­hannes, (Serie: Tekst en Uitleg), Wol­ters, Groningen-Den Haag, 1924 170
Ds. I. de Wolff De laatste jaren dezer wereld, Oosterbaan en Le Cointre, Goes, 1960 224
Ruth V. Wright and
Robert L. Chad­bourne
Gems and minerals of the Bi­ble, Harper and Row, New York, 1970 148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter Y
Schrijver beginletter Y
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
Dr. Edward J. Young The Messianic prophecies of Daniel, Van Keulen, Delft (Exegetica-reeks), 1954 79
P. Yvon Herder Generaal vertoog, order en ontvouwinge van de Openbaring Joannis, Barent Bos, Rotterdam, 1707.

 

 

 

 

.

Referenties Boek letter Z
Schrijver beginletter Z
Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door Pagina
Zoeklicht, Het Waar de oplossing van het wereldprobleem op wacht, Het Zoek­licht, Driebergen, z.j. 16
* F.J. Züllig Handleiding bij het lezen der Openbaring van Johannes voor beschaafde Christenen, A.L. Scholtens, Groningen, 1848, 178 p. 178
* F.J. Züllig De Openbaring van Johan­nes verklaard, 2 delen, A.L. Scholtens, Groningen, 1849/50 200+388
* Dr. J. de Zwaan Inleiding tot het Nieuwe Testament, deel III: Algemene Zendbrieven, Openbaring, Text en canon; 2e druk, F. Bohn, Haarlem, 1948.

 

 

 

 

 

 

 

Referenties Site
Bron van de informatie Naam Boek / artikel, gepubliseerd en uitgegeven door
B.,Y. NL Foto bergketens gebruikt als header
Embregts, Rev. W. NL Schrijver: Geen Uitstel Meer
Google Earth/Internet Tower of Babel; NMD 18 City of Al Hillah and the tower of Babel
Houweling Telecom museum Rotterdam Switch board ±1940. Old International communication centre Rotterdam with 18 operators, switch board and switch board superviser including manager.
Internet Al Aqsa Mosque Temple mount Jerusalem
Internet Tekening van de Tempelberg zoals deze vroeger was
Internet George Frideric Händel Part 3 No. 51 Chorus Worthy is the Lamb; No. 52 Chorus Amen; NMD 12a Proclamation
Internet Handel Part 1-3 Coro And the glory of the Lord; NMD 15 Victorious song
Internet Mono Handel – Part 1 -15. Coro – Glory to God; NMD 04 View in Heaven Throne of God
Internet Old book roll
Internet Old maps ancient time Middle east, Seven Churches, the Escape of the wise, Winepress Israel, Greek Pella
Internet Afbeelding van een Penny 70AC
Internet Picture of old books
Internet Afbeeldingen gebruikt ter illustratie van het Plan van God
Internet Positie van de aarde in relatie tot de zon.
Internet Short Gaither Vocal Band – Worthy is the Lamb; NMD 04 View in Heaven Throne of God
Internet Solomon’s Tempel
Internet Gebruikte Bijbel: Nieuwe Staten Vertaling
Larkin, Clarence Dispensational truth Order of events, Women and the sun, the Image of the beast, number 666
Marvenko Smith, Pat Revelation illustrated from beginning to the end Four horses, War in heaven, licency Zoeklicht
Profijt, Annie Schriftlezingen
Schouten, Rev. Henk NL Open Bijbel
Site Header Foto Y. B. NL
Temple of Solomon Temple Revelation Road
Wagenmaker, Rev A. NL Panoramafoto dal van Jehosafat
Wikipedia Naslagwerk
Wingerden, J. van NL Kandels bij de zeven kerken, Sheets, tekeningen, site en het inspreken van de tekst.
Wingerden, R. van NL ICT Technologie
Zoeklicht, Het Publisher of the book Geen Uitstel Meer (No More Delay) author Rev W. Embregts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).